SVAZ BRANNOSTI


registrován u Ministerstva vnitra
pod č.j. VSC/I-11714/92R


Svaz Brannosti
| úvod | stanovy | akce | svaz | kontakty | články | závody | fotogalerie | diskuze |
 
Vítejte na stránkách Svazu brannosti!

   
         Svaz brannosti AKTUALITY
  je pokračovatelem stejnojmenné organizace založené 27.10.1945 dekretem presidenta republiky Dr. Edvardem Benešem a zrušené protiústavním zákonem č. 138 ze dne 11.5.1949.
  Současný Svaz brannosti již není, na rozdíl od původního, polovojenskou organizací, ale občanským sdružením zaměřeným na střelecký sport podle mezinárodních pravidel IDPA a národních pravidel obranné střelby. Je však připraven plnit úkoly původní organizace zaměřené na brannou výchovu, jakmile k tomu bude presidentem republiky a vládou ČR formou příslušného zákona zmocněn a to ve funkci garanta komplexního systému moderní domobrany.
- 25.4.2009 - střelby, valná hromada na Květnici od 14.00

Valná hromada Svazu brannosti na Květnici 25.11.2006
Autor: Rudolf Feuereisl   Dne: 26.11.2006

      Obvykle klidné setkání střelců Svazu brannosti bylo letos, ve volebním roce, ve znamení určitého napětí. Schůzi přecházela diskuze na webových stránkách i telefonické a sms porady. Proč tolik neklidu? Především protože činnost Svazu v posledních dvou letech ochabla natolik, že ji můžeme bez nadsázky nazvat hibernací. Stalo se tak, protože několik nejstarších členů současně požádalo o roční pozastavení aktivního členství a zároveň protože stávající výbor nebyl schopný dosadit dostatečné úsilí, aby stále prohlubující hibernaci svazu prolomil. Předseda Svazu nebyl v důsledku rodinných, osobních i zdravotních problémů schopen vzniklé situaci čelit a ani nikdo jiný z výboru neměl dost sil aby sám převzal aktivitu a usměrnil nepříznivý vývoj. A tak se Svaz brannosti dostal do stavu nečinnosti a prožil si de facto „dva roky prázdnin“. Blížící se termín valné hromady nastolil základní otázky, zda pokračovat nebo ne, jaké složení Českého výkonného výboru by zajistilo návaznost na předchozí úspěšnou činnost a jak vůbec realizovat společný program v době, která klade na jednotlivce nemalé nároky (a vzdor tomu situace některých členů někdy hraničí až i s existenční nejistotou) a která rozhodně nepřeje sdružování.
      Dokladem toho, jak hlubokou krizi Svaz brannosti překonával je i ta skutečnost, že ačkoliv byla valná hromada připravována zhruba 3 měsíce předem, celá řada střelců se nedostavila, ani nereagovala ne diskuzi na webových stránkách ani jinou formou. Přesto jsme se nakonec sešli v nadpoloviční většině a jednání mohlo začít.
      Po krátké analýze situace jsme především jednomyslně rozhodli o pokračování činnosti a tedy i existence Svazu brannosti. Rozhodli jsme se pro pětičlenný Český výkonný výbor, který byl také naprostou většinou přítomných zvolen (podrobnosti jsou uvedeny v zápisu z valné hromady). Kontakty na jednotlivé členy jsou na webu. Byl rámcově schválen plán činnosti na rok 2007, který je koncipován tak, že se budeme scházet zhruba jednou měsíčně, poslední sobotu v měsíci. Čtyři akce za rok jsou povinné pro všechny členy Svazu brannosti. V plánu činnosti uvedeném na webových stránkách jsou zvýrazněny. Všichni členové SB budou sledovat naše stránky a řídit se uvedenými informacemi – připomínání společných akcí jednotlivcům již bude spíše výjimkou.
      Dochází ke změnám v rozdělení práv a povinností členů výboru. Byla jednoznačně zvýrazněna a posílena funkce 1. výkonného místopředsedy, do jehož kompetence přecházejí všechny povinnosti vyplývající z praktického řízení chodu organizace. Předseda Svazu bude nadále reprezentovat Svaz brannosti navenek, bude se spolupodílet na strategickém plánování a rozhodování, bude dále zpracovávat metodiku Svazu a připravovat postupné předání záměrů s dlouhodobým horizontem do rukou výboru. Systematicky bude připravovat své nástupce, tak, aby byli připraveni kandidovat na tuto funkci v příštím období, tj. za dva roky. Lednová členská schůze (28.1.2006 v 16,00 hod) uvede tyto změny do života.

fotky z akce | další články | plánované akce

Zajímavé odkazy

Poslední aktualizace:
26.12.2006

Webmaster Martin Stoilov Copyright © by SVAZ BRANNOSTI 2006